Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Lịch Sử / Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 có đáp án phần 6

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 có đáp án phần 6

Bài 23: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU TK XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1 tiết)

Câu 1. Tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản đầu TK XX là

A. Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế.                            B. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền.

C. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.           D. Thái Phiên, Trần Cao Vân.

Câu 2. Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là

A. cứu nước theo tư tưởng phong kiến        .         B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới         .         D. cách mạng vô sản.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải lý do khiên Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để giành độc lập dân tộc?

A. Nhật Bản là một nước ở châu Á, có điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa gần giống với Việt Nam.

B. Nhật Bản đã từng đứng trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược.

C. Sau cuộc Duy Tân Minh trị (1868), Nhật Bản trở thành một nước tư bản hùng mạnh.

D. Chính phủ Nhật Bản cam kết giúp đỡ phong trào độc lập dân tộc của Việt Nam.

Câu 4. Tổ chức hoặc phong trào nào sau đây không gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

A. Hội Duy Tân.                                B. Phong trào Đông Du.

C. Phong trào Duy Tân.                     D. Việt Nam Quang phục hội.

Câu 5. Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu có điểm gì giống với tư tưởng cứu nước thời phong kiến?

A. Cứu nước bằng phương pháp bạo động vũ trang.

B. Lãnh đạo phong trào thông qua những hình thức tổ chức phù hợp.

C. Giải phóng dân tộc tiến tới thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

D. Lấy dân làm gốc, ‘dân là dân nước, nước là nước dân’.

Câu 6. Hạn chế căn bản trong tư tưởng cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

A. kịch liệt phản đổi chủ trương bạo động, vốn là phương pháp truyền thống, rất có hiệu quả trong cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc trong lịch sử.

B. chủ trương dựa vào Pháp để đem lại sự giàu mạnh, văn minh cho đất nước, coi đó là một trong những cơ sở giành độc lập.

C. phản đối tư tưởng dân chủ lập hiến, dựa vào ngôi vua để thu phục nhân tâm, rất phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam cũng như khu vực lúc bấy giờ.

D. tư tưởng Duy tân chỉ tác động tới một bộ phận trí thức không thể thâm nhập vào quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là

A. chưa có sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

B. chính quyền thực dân phong kiến còn quá mạnh.

C. chưa có tổ chức lãnh đạo sáng suôt và phương pháp cách mạng đúng đắn.

D. chưa xác định đúng kẻ thù của dân tộc.

Câu 8. Mục đích của Duy Tân hội là gì?

A. đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến giành độc lập dân tộc.

B. đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc việt Nam.

C. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thành lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

D. đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.

Câu 9. Tháng 8/1908 phong trào Đông Dương tan rã vì

A. phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn.

B. đã hết thời gian đào tạo phải về nước.

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa về nước.

D. nhà cầm quyền Pháp cấu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam (kể cả Phan Bọi Châu).

Câu 10. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

A. chống Pháp và phong kiến.

B. dùng bạo lực giành độc lập.

C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.

D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

Câu 11. Hoạt động cứu nước của cụ Phan Châu Trinh thể hiện trên các lĩnh vực

A. kinh tế – văn hóa- xã hội.              B. kinh tế – quân sự – ngoại giao.

C. kinh tế – xã hội – quân sự.             D. văn hóa – xã hội – quân sự.

Câu 12. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của

A. hoạt động dạy học ở Đông Kinh Nghĩa Thục.  B. phong trào Duy Tân.

C. phong trào Đông Du.                                       D. Duy Tân Hội.

Câu 13. Năm 1906, Phan Chu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã

A. mở cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ.

B. thành lập Duy Tân hội.

C. thành lập Việt Nam Quang phục hội.

D. tổ chức phong trào Đông du.

Câu 14. Một trong những hoạt động độc đáo của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là

A. cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

B. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.

C. thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc…

D. mở trường học theo lối mới.

Câu 15. Vì sao Phan Bội Châu chuyển từ chủ trương  «  Quân chủ lập hiến » sang chủ trương « Cộng hòa dân quốc » ?

A. Ảnh hưởng « chủ nghĩa Tam dân » của Tôn Trung Sơn.

B. Ảnh hưởng từ cuộc Duy tân Minh Trị.

C. Ảnh hưởng tư tưởng « Tự do – Bình đẳng – Bác ái » của cách mạng tư sản Pháp.

D. Ảnh hưởng phong trào Duy tân do Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi lãnh đạo.

Câu 16. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Bội Châu là

A. chống Pháp và phong kiến.

B. dùng bạo lực giành độc lập.

C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.

D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

(1914 – 1918)

Câu hỏi nhận biết.

Câu 1. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất thực dân Pháp cũng cố hệ thống quan lại ở đâu?

A. Nam Kỳ.C. Trung kỳ.D. Trên cả 3 kỳ.

Câu 2. Với chính sách cai trị theo kiểu thực dân cũ của Pháp thì mọi quyền hành ở Việt Nam tập trung trong tay

A. thống sứ người Pháp.

B. vua quan nam Triều.

C. chính phủ Pháp.

D. thống sứ người Pháp và chính quyền Nam triều.

Câu 3. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã mở rộng thương thuyết với chính phủ nước nào để phối hợp đàn áp cách mạng Việt Nam?

A. Anh.B. Mĩ.D. Thái Lan.

Câu 4. Trong những năm diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất, toàn quyền Đông Dương tuyên bố điều gì trên lĩnh vực kinh tế Việt Nam?

A. Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp hết ruộng đất cho địa chủ người Pháp.

B. Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp sức người, sức của cho “nước mẹ tham chiến”.

C. Việt Nam phải chi phí cho chiến trường nước Pháp trong lúc có chiến tranh.

D. Việt Nam được Pháp đầu tư phát triển kinh tế.

Câu 5. Tổ chức Việt Nam Quang phục hội mở hoạt động trở lại khi nào?

A. Khi Phan Bội Châu bị bắt.

B. Khi Phan Bội Châu bị giam lỏng ở Huế

C. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

D. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Câu 6.  Chính quyền thực dân đã chú trọng phục hồi các nghành công nghiệp nào ở Việt Nam?

A. Công nặng.B. Công nhẹ.

C. Công nghiệp phục vụ chiến tranh.D. Công nghiệp khai khoáng.

Câu 7. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào ở Việt Nam tăng nhanh về số lượng?

A. Công nhân.                                            B. Nông dân.

C. Tư sản dân tộc.D. Tầng lớp tiểu tư sản.

Câu 8. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam như thế nào?

A. Bị Pháp chèn ép nên không phát triển được.

B. Có điều kiện để phát triển kinh tế và tăng nhanh về số lượng.

C. Bị phá sản vì không cạnh trạnh nổi với tư sản mại bản.

D. Bị phong kiến kìm hãm nên không phát triển.

Câu 9. Các tầng lớp tiểu tư sản ở Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất bao gồm những thành phần nào trong xã hội?

A. Tiểu chủ,tiểu thương, tiểu nông.

B. Học sinh, sinh viên, dân nghèo.

C. Tiểu chủ, tiểu thương, công chức, học sinh, sinh viên.

D. Trí thức, tiểu thương, tiểu công, tiểu nông, thợ thủ công.

Câu 10. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đập phá mấy móc, đốt công xưởng.

B. Bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm.

C. Bỏ việc, phá giao kèo, đánh lại cai thầu, đưa đơn yêu cầu, tham gia khởi nghĩa, bãi công.

D. Từ bãi công tiến tới tổng bãi côngđể đòi quyền lợi kinh tế.

Câu hỏi mức độ thông hiểu

Câu 1. Tại sao chính quyền thực dân Pháp cố gắng khôi phục, duy trì và mở rộng cơ sở công nghiệp ở Việt Nam?

A. Để thu được nhiều lợi nhuận phục vụ cho chiến tranh

B. Đề bù đắp cho công nghiệp chính quốc

C. Có cơ sở đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam

D. Khai thác tối đa tài nguyên, thiên nhiên Việt Nam.

Câu 2. Giải thích vì sao các cơ sở sản xuất, buôn bán, giao thông vận tải,của người Việt Nam được cũng cố, mở rộng và xuất hiện nhiều cơ sở mới?

A. Do chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho hàng hóa từ pháp đưa sang Việt Nam giảm sút.

B. Do Việt Nam có điều kiện phát triển các nghề trên.

C. Do Pháp không vận chuyển hàng hóa từ chính quốc sang Việt Nam.

D. Do Việt Nam có thị trường rộng lớn.

Câu 3. Vì sao trong chiến tranh thế giới thứ nhất sức sản xuất của nông dân ở nông thôn Việt Nam bị giảm sút?

A. Do Pháp bốc lột nặng nề, nạn đói thường xuyên xảy ra.

B. Nông dân bị đói khổ, không còn sức sản xuất.

C. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

D. Pháp bắt nông dân đi lính đánh thuê cho Pháp.

Câu 4. Vừa mới ra đời giai cấp công nhân Việt Nam đã tiếp thu được điều gì?

A. Học thuyết của chủ nghĩa Mác-lênin.

B. Tư tưởng của cách mạng tháng Mười Nga.

C. Truyền thống yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc ta.

D. Tư tưởng của các trào lưu cứu nước ở các nước thuộc địa.

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất công nhân Việt Nam tiếp thu được tư tưởng nào để chuyển sang đấu tranh tự giác?

A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

B. Tư tưởng yêu nước của dân tộc ta.

C. Tư tưởng chủ nghĩa Mác- lênin.

D. Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Câu 7. Theo em, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân.B. Giai cấp công nhân.

C. Giai cấp địa chủ phong kiến.D. Giai cấp tư sản dân tộc.

Câu 8. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm bước lên vũ đài đấutranh chống thực dân Pháp?

A. Họ là lực lượng cách mạng đông đảo và hăng hái nhất ở Việt Nam

B. Bị thưc dân Pháp áp bức, bốc lột nặng nề nhất.

C. Vì họ đại diện cho giai cấp tiên tiến nhất Việt Nam

D. Tăng nhanh về số lượng.

Câu hỏi vận dụng

 Câu 1. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng.

B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản.

C. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó.

D. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bể tắc của chế độ phong kiến.

Câu 2. Điểm giống nhau của các phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1914-1918 là:

A. có tổ chức và đường lối lãnh đạo đúng đắn.

B. hình thức đấu tranh phong phú.

C. Diễn ra chủ yếu ở Bắc Kỳ.

D. Thất bại do bế tắc về đường lối đấu tranh.

Câu 3. Bài học lớn nhất cho phong trào cách mạng trong những năm 1914-1918 là:

A. Có hình thức đấu tranh phong phú.

B. Quy mô rộng lớn.

C. Thu hút được nhiều giai tầng tham gia.

D. Có đường lối đấu tranh đúng đắn.

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 có đáp án phần 6
1.67 (9) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *